GORDIC Distributor východ

Informační systémy
pro státní správu, samosprávu a bankovnictví 

Změna platového zařazení a tarifů k 1.7.2017

Na základě nařízení vlády ČR ze dne 31.05.2017 se mění NV 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a od 01.07.2017 dochází ke změně platových poměrů a zařazení prakticky všech zaměstnanců st. správy.

Tímto usnesením se v praxi realizovaly 2 zásadní a podstatné změny:

 • přeřazení pracovníků do nových ( staronových ) příloh § 5 NV 564/2006 Sb.

 • navýšení tarifních mezd ( o 9,4%, 10%, 23% ) u specifikovaných skupin pracovníků.

 

Níže pro úplnost uvádím aktuální úplné znění §5 novelizovaného NV 564/2006 Sb. Odstavec vždy značí zařazení pracovníka do aktuální přílohy a tedy i přiřazení platové tabulky ( tarifu ). Podstatná je tedy změna a restrikce původních 9-ti platových tabulek na 6.

 

§ 5
Platový tarif

 

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

 

(2) Zaměstnanci, který je

 

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o                 změně některých zákonů,
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
    přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

 

(3) Zaměstnanci, který je

 

a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních               služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi,             v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém                     zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice               platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavcích 2 nebo 5 stanoveno jinak.“.

 

(4) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

 

(5) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

 

(6) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.“.

 

Aktuální verze modulů PAM (5.16.0A) a PER (2.36.2B) produktové řady GINIS Express je na tuto legislativní změnu s předstihem připravena. Změnu příslušných příloh (položka st. Správa na kartě pracovníka) a s tím související změnu platového tarifu je možno provést prakticky kdykoliv, tedy i při nezpracovaných mzdách za červen 2017. Veškeré provedené změny se musí pochopitelně na karty pracovníků zapsat s platností od 01.07.2017 od kdy účinnost nařízení vlády platí. Tím je mimo jiné zabezpečeno i správné generování pololetních statistických výkazů (ISPSP,…) z matričních údajů k 30.06.2017. Výše přiznaného tarifu se u pracovníka řídí mimo jiné vyplněním položky statní správa na jeho kartě (číslo přílohy značí příslušný odstavec §5 NV 564/2006 Sb):

 

 

>>>> ZMĚNU PŘÍLOHY NA KARTĚ PRACOVNÍKA (POLOŽKA ST.SPRÁVA) PROVEDEME POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍHO ALGORITMU <<<<

Původní příloha (do 30.06.2017) Nová příloha (od 01.07.2017) viz. §5

 

1 >>>> 1 (+9,4%) THP,nepedag,provozáři,pracov. PO
2 >>>> 3 (+23%) sociální pracovníci v soc. službách
3 >>>> 1 zdrav.pracovníci - jesle
4 >>>> 2 úředníci územně sam. celků
5 >>>> 3 (+10%) zdrav.pracovníci – v resortu MO,MV
6 >>>> 3 zdrav.pracov.vázáni úhr.Vyhláškou (DD,ÚSP)
7 >>>> 4 lékaři v org. Soc. zabezpečení
8 >>>> 5 lékaři vázáni úhr. vyhláškou
9 >>>> 6 pedagogové

 

Změnu přílohy na kartě můžeme provést ručně u každého pracovníka a nebo (při větším počtu pracovníků) zásahem SW – technika GORDIC. Pro kontrolu změn platových tarifů máme navíc v menu „Výstupy - Údaje pracovníka – Změna Platových tarifů“ k dispozici kontrolní sestavu PAM33000.FRX. Je z ní vidět srovnání původního (do 30.06.2017) a nového (od 01.07.2017) tarifu. Slouží i jako podklad pro zapracování ekonomicko-managerských dopadů provedených změn do rozpočtu organizace.

 

 

Veškeré změny a úpravy v platu se provádí za předpokladu, že máme v programu na kartách jednotlivých pracovníků vyplněny tyto základní nezbytné údaje:

 

 • platová třída a stupeň
 • údaj „státní správa“
 • druh pracovně právního vztahu 0-5, příp. 9 (tedy nikoliv DPP, DPČ, funkcionáři úřadů – u těchto pracovníků se změna neprovádí)
 • jsou „ve stavu“

 

Pro úplnost na závěr doplním fakt, že se zákonnou změnou tarifu je možné měnit další položky platového výměru (osobní příplatek, zvláštní příplatek, příplatek za vedení, …)

 

 

Autor: RNDr. Milan Fňašek

Zveřejněno: 30. 6. 2017
Zdroj: KORAC
 

Související odkazy

 • Vyberte si z produktů GORDIC
  Velkým institucím je určen informační systém GINIS®. Menší organizace si vyberou z tří desítek modulů systému GORDIC® Express.
 • Kontakty na distributora
  Oslovte nás třeba s poptávkou. Rádi vám připravíme výhodné řešení vašich potřeb.
 

GORDIC® Distributor - východ > Změna platového zařazení a tarifů k 1.7.2017

 

© BNSOFT s.r.o. GORDIC® Distributor | webdesign: tvorba webových stránek a SEO Užitečnýweb.cz & ASI.cz | obsah: kontakty
Přihlásit