GORDIC Distributor východ

Informační systémy
pro státní správu, samosprávu a bankovnictví 

Vyšší komfort a efektivita v oblasti HR Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

V letech 2015 až 2016 prošel Personální informační systém MPO ČR zásadní inovací, která posunula výkon agendy personalistiky a mezd na kvalitativně vyšší úroveň.  

Resort vedle zkvalitnění práce s lidskými zdroji díky projektu rovněž pokročil v digitalizaci dokumentů a v přípravách na využití stávajících i budoucích služeb eGovernmentu.

 

Služební zákon přichází

V roce 2015 stál před Ministerstvem průmyslu a obchodu úkol splnit povinnosti resortu v oblasti implementace Zákona o státní službě (234/2014 Sb.). Ten vstoupil v účinnost 1. 1. 2015 a zásadním způsobem změnil úpravu právních poměrů zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu. Státní zaměstnanci díky němu mají pouze jednoho zaměstnavatele – stát, reprezentovaného generálním ředitelstvím státní služby.

 

Otázka tedy zněla, jakým způsobem se bude vyvíjet softwarová podpora personální agendy. Cílem společného projektu MPO a společnosti GORDIC bylo:

 

  • zajistit splnění požadavků kladených zákonem o státní službě na personální i mzdovou část informačního systému,
  • zvýšit komfort a efektivitu práce uživatelům v moderním a trvale rozvíjeném produktu,
  • zajistit ochranu dosavadních investic MPO do programového vybavení v oblasti řízení lidských zdrojů.

 

Tohoto cíle bylo dosaženo zásadní inovací doposud používaných personální modulů, aby zůstala zachována dosavadní funkcionalita doprovázená vyšším uživatelským komfortem a možností užití inovativních funkcí nových aplikací, kterými dosavadní systém vybaven nebyl.


Nové funkčnosti šetří práci i čas

V roce 2016 během měsíce června byla na MPO implementována Personalistika a Systemizace systému GINIS. Tato implementace proběhla hladce a setkala se na MPO s kladnou odezvou. Mezi největší přínosy patří zavedení přímé komunikace s ISoSS pomocí webových služeb a přímé propojení mezd a personalistiky.

 

Díky tzv. Kartě osoby a Informačnímu panelu mohou uživatelé monitorovat důležité procesy, a to včetně notifikace s časovým předstihem. Systém například umožňuje sledovat příští platový postup: aplikace generuje přehled o zaměstnancích, u kterých je nutné provést změnu platového výměru.

 

Úsporu práce na straně pracovníků MPO i dodavatele představuje i přímé propojení mezd (GINIS PAM) a personalistiky (GINIS PER) pomocí tzv. Knihy dokladů, kdy je naprosto změněn charakter práce mzdové účetní. Z pořizovačky papírových dokladů se stává kontrolorkou dokladů elektronických. Data se nachází v jedné databázi bez nutnosti existence rozhraní a využívají je oba subsystémy.

 

Integrace mzdové a personální části systému v jedné databázi

 

Automatizované hodnocení pracovníků

Pro bezchybné zpracování mezd byl harmonogram povýšení personálních aplikací koncipován tak, aby dosavadní personální moduly byly nahrazeny inovovanými mezi dvěma po sobě jdoucími výpočty platů, tedy v intervalu jednoho měsíce. Personální změny daného měsíce byly již zachyceny v inovovaných modulech. Po dobu zpracování dvou měsíců byla odborným uživatelům poskytnuta podpora v podobně intenzivní osobní účasti pracovníků dodavatele.

 

Po úspěšné první fázi probíhá na MPO další fáze rozvoje personálního informačního systému, kdy dochází k rozšíření o moduly Hodnocení, Vzdělávání a Příprava dokladů mezd. Z uvedených aplikací byl od února 2017 nasazen do ostrého provozu modul Hodnocení. Ten řeší hodnocení státních zaměstnanců, které se provádí v 1. čtvrtletí každého roku a obsahuje mj. automatické výpočty výsledků hodnocení a s tím související výpočet maximální možné navrhované výše osobního příplatku.

 

V aplikaci je velké množství kontrol, které usnadňují uživatelům práci v průběhu hodnocení a neumožní hodnocení uzavřít, pokud nejsou vyplněny všechny požadované údaje. Samotnému nasazení do ostrého provozu předcházela školení, kterých se zúčastnili vedoucí pracovníci resortu, kteří podle zákona o státní službě hodnotí své podřízené.

 

V současné době je proces hodnocení státních zaměstnanců na MPO uzavřen. Průběh hodnocení byl ze strany MPO vyhodnocen velmi kladně a zaměstnancům společnosti GORDIC, kteří se podíleli na implementaci modulu, byla ze strany MPO vyjádřena pochvala za odvedenou práci a vstřícnost při jeho implementaci. Nový modul ulehčil práci hodnotitelům, tak i personálnímu oddělení.

 

 

Modul Hodnocení šetří čas personálnímu oddělení, tak samotným hodnotitelům.

 

Zveřejněno: 15. 5. 2017
Zdroj: BNSOFT
 

Související odkazy

  • Vyberte si z produktů GORDIC
    Velkým institucím je určen informační systém GINIS®. Menší organizace si vyberou z tří desítek modulů systému GORDIC® Express.
  • Kontakty na distributora
    Oslovte nás třeba s poptávkou. Rádi vám připravíme výhodné řešení vašich potřeb.
 

GORDIC® Distributor - východ > Vyšší komfort a efektivita v oblasti HR Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 

© BNSOFT s.r.o. GORDIC® Distributor | webdesign: tvorba webových stránek a SEO Užitečnýweb.cz & ASI.cz | obsah: kontakty
Přihlásit